Marcos 2, 13-17: la vocación de Leví-Mateo

mateo.jpg

13 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν· καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 14 καὶ παράγων εἶδεν Λευεὶν τὸν τοῦ Ἀλφαίου καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.

15 Καὶ γίνεται κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἦσαν γὰρ πολλοὶ καὶ ἠκολούθουν αὐτῷ. 16 καὶ οἱ γραμματεῖς τῶν Φαρισαίων ἰδόντες ὅτι ἐσθίει μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν, ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ὅτι μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει; 17 καὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες· οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς.

Mar 2:13 και 2532:CONJ Y εξηλθεν 1831:V-2AAI-3S salió παλιν 3825:ADV otra vez παρα 3844:PREP al lado de την 3588:T-ASF el θαλασσαν 2281:N-ASF mar και 2532:CONJ y πας 3956:A-NSM toda ο 3588:T-NSM la οχλος 3793:N-NSM muchedumbre ηρχετο 2064:V-INI-3S estaba viniendo προς 4314:PREP hacia αυτον 846:P-ASM a él και 2532:CONJ y εδιδασκεν 1321:V-IAI-3S estaba enseñando αυτους 846:P-APM a ellos

Mar 2:14 και 2532:CONJ Y παραγων 3855:V-PAP-NSM pasando al lado de ειδεν 3708:V-2AAI-3S vio λευιν 3018:N-ASM a Leví τον 3588:T-ASM a el του 3588:T-GSM de el αλφαιου 256:N-GSM Alfeo καθημενον 2521:V-PNP-ASM sentado επι 1909:PREP sobre το 3588:T-ASN la τελωνιον 5058:N-ASN mesa de impuestos και 2532:CONJ y λεγει 3004:V-PAI-3S está diciendo αυτω 846:P-DSM a él ακολουθει 190:V-PAM-2S Estés siguiendo μοι 1473:P-1DS a mí και 2532:CONJ Y αναστας 450:V-2AAP-NSM habiendo levantado ηκολουθησεν 190:V-AAI-3S siguió αυτω 846:P-DSM a él

Mar 2:15  και 2532:CONJ Y γινεται 1096:V-PNI-3S llega a ser κατακεισθαι 2621:V-PNN estar reclinado αυτον 846:P-ASM él εν 1722:PREP en τη 3588:T-DSF la οικια 3614:N-DSF casa αυτου 846:P-GSM de él και 2532:CONJ y πολλοι 4183:A-NPM muchos τελωναι 5057:N-NPM recaudadores de impuestos και 2532:CONJ y αμαρτωλοι 268:A-NPM pecadores συνανεκειντο 4873:V-INI-3P estaban reclinando junto con τω 3588:T-DSM el ιησου 2424:N-DSM Jesús και 2532:CONJ y τοις 3588:T-DPM los μαθηταις 3101:N-DPM aprendedores αυτου 846:P-GSM de él ησαν 1510:V-IAI-3P eran γαρ 1063:CONJ porque πολλοι 4183:A-NPM muchos και 2532:CONJ y ηκολουθουν 190:V-IAI-3P estaban siguiendo αυτω 846:P-DSM a él

Mar 2:16  και 2532:CONJ Y οι 3588:T-NPM los γραμματεις 1122:N-NPM escribas των 3588:T-GPM de los φαρισαιων 5330:N-GPM fariseos ιδοντες 3708:V-2AAP-NPM habiendo visto οτι 3754:CONJ que εσθιει 2068:V-PAI-3S está comiendo μετα 3326:PREP con των 3588:T-GPM los αμαρτωλων 268:A-GPM pecadores και 2532:CONJ y τελωνων 5057:N-GPM recaudadores de impuestos ελεγον 3004:V-IAI-3P estaban diciendo τοις 3588:T-DPM a los μαθηταις 3101:N-DPM aprendedores αυτου 846:P-GSM de él οτι 3754:CONJ ¿Por qué μετα 3326:PREP con των 3588:T-GPM los τελωνων 5057:N-GPM recaudadores de impuestos και 2532:CONJ y αμαρτωλων 268:A-GPM pecadores εσθιει 2068:V-PAI-3S está comiendo?

Mar 2:17  και 2532:CONJ Y ακουσας 191:V-AAP-NSM habiendo oído ο 3588:T-NSM el ιησους 2424:N-NSM Jesús λεγει 3004:V-PAI-3S está diciendo αυτοις 846:P-DPM a ellos [οτι] 3754:CONJ que ου 3756:PRT-N No χρειαν 5532:N-ASF necesidad εχουσιν 2192:V-PAI-3P están teniendo οι 3588:T-NPM los ισχυοντες 2480:V-PAP-NPM siendo fuertes ιατρου 2395:N-GSM de médico αλλ 235:CONJ sino οι 3588:T-NPM los κακως 2560:ADV malamente εχοντες 2192:V-PAP-NPM teniendo ουκ 3756:PRT-N no ηλθον 2064:V-2AAI-1S vine καλεσαι 2564:V-AAN a llamar δικαιους 1342:A-APM a rectos αλλα 235:CONJ sino αμαρτωλους 268:A-APM a pecadores

Mar 2:13  Y se fue otra vez a la orilla del mar. Y toda la muchedumbre iba hacia él, y les enseñaba. 14  Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al telonio, y le dijo: -Sígueme. Él se levantó y le siguió.

15  Ya en su casa, estando a la mesa, se sentaron con Jesús y sus discípulos muchos publicanos y pecadores, porque eran muchos los que le seguían. 16  Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, empezaron a decir a sus discípulos: -¿Por qué come con publicanos y pecadores? 17  Lo oyó Jesús y les dijo: -No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos; no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.

La “vocación” de Leví-Mateo debió de ser bastante ruidosa, por efecto de ser “publicano”, en lo que tenía de despreciable, y por ser hombre enriquecido por este procedimiento, fácilmente abusivo. Debía de ser un caso análogo al de Zaqueo (Lc 19,1-8). En la literatura talmúdica se tenía por difícil o desesperada la conversión de los publícanos.

  • 14. Mc es el único evangelista que da el nombre del padre de Leví: “de Alfeo”; también dice el nombre de éste: Leví. En cambio, el primer evangelista se nombra a sí mismo Mateo. Lo más extraño es que Mc-Lc, en las listas de los apóstoles, denominan a Leví con su propio nombre de Mateo. Y que con este nombre se refieren a Leví se ve porque Mt en la lista de los apóstoles se nombra a sí mismo con el nombre de “Mateo el publicano”: Mt 10,3). Se supone que sea debido a un rasgo de humildad, por ser el nombre con el que era más conocido en su oficio de publicano o telonario.
  • 15. Mc dice que el banquete que Mateo ofreció a Cristo en “su casa”, era un signo de homenaje, gratitud y valentía. Mc es el único que hace saber aquí que a Cristo le seguían “muchos” Aunque en el mismo versículo se citan como sujeto posible “publícanos y pecadores” y “discípulos” de Cristo, sin duda se refiere a éstos, ya que son el sujeto inmediato y más lógico de la frase. Mc dice, pues, que ya en esta época Cristo “tenía muchos discípulos.” Pareciera pues un texto “dislocado.”
  • 16. Publícanos se llama a los que cobran los tributos públicos. Los “pecadores” son citados frecuentemente junto con los “publícanos” (Mat 9:10.11.13; Luc 5:30.32, etc.). Son gentes que descuidaban la práctica de la Ley, y las prescripciones, o gentes de conducta moral baja (Rom 5:8.19; Gal 2:12), sea ante el ideal judío, sea ante los mismos gentiles (Luc 7:37).
  • 17. La sentencia de Cristo sobre quiénes tienen necesidad de “médico” es una pequeña parábola con la que responde a las críticas farisaicas sobre la admisión de “pecadores” en el reino. En el fondo parece percibirse una fina ironía contra los “justos” fariseos: llama justos a los que se tienen por tales pero no lo son. También podía tener su aplicación en el cristianismo primitivo.

El hecho de comer juntos tenía una clara significación como muestra de amistad y de comunión entre personas. Los evangelios nos representan a Jesús a la mesa con fariseos (Lc 7,36-50), con sus amigos como Lázaro de Betania (Jn 12,2), con sus discípulos (3,20), y, aquí, con publicanos y pecadores. Además Jesús utilizó a menudo la imagen del banquete del Reino (Mt 22,1-14; Lc 14,16-24). El sentido del pasaje es diáfano: Jesús no excluye a nadie en su llamada a la salvación: «No he venido para que sigan siendo pecadores, sino para que se conviertan y lleguen a ser mejores» (S. Juan Crisóstomo, Hom. in Mt 30,3).

Marcos 2:13-28: En la serie de discusiones, que Marcos colecciona aquí, se abordan temas esenciales para la comprensión de Jesús: él vino para todos, justos y pecadores; pero los justos se autoexcluyen (v. 17); es el esposo que trae consigo la alegría; la tristeza es un sentimiento extraño en la existencia cristiana (vv. 18-20); él aporta y exige una novedad radical, no bastan los remiendos (vv. 21-22); él desplaza el centro de interés de lo legal a lo personal (vv. 23-28); él da sentido a la ley, es su correcto intérprete (3,1-6).

 

5 comentarios en “Marcos 2, 13-17: la vocación de Leví-Mateo”

  1. ¿DOCTRINA BIBICA O DOGMA SECUAR?
    o 15 Ya en su casa, estando a la mesa, se sentaron con Jesús y sus discípulos muchos publicanos y pecadores, porque eran muchos los que le seguían. 16 Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, empezaron a decir a sus discípulos: -¿Por qué come con publicanos y pecadores? 17 Lo oyó Jesús y les dijo: -No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos; no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.(Mc 2) ¿A arrepentimiento o a a salvación?
    .

  2. Eiségesis bíblica: Que el Hijo del hombre tiene poder para perdonar pecados sobre la tierra (1Sa_2:10). ¿Se refiere a I de Samuel que no lo afirma?

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s