Marcos 2,23-28: Jesús se presenta como «señor del sábado».

El-sabado.jpg23 Καὶ ἐγένετο αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν παραπορεύεσθαι διὰ τῶν σπορίμων, καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τοὺς στάχυας. 24 καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ Ἴδε τί ποιοῦσιν τοῖς σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν; 25 καὶ λέγει αὐτοῖς· Οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυείδ, ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ;26 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ ἐπὶ Ἀβιαθὰρ ἀρχιερέως καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν, οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς, καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν; 27 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, καὶ οὐχ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον·28 ὥστε κύριός ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου.

Mar 2:23 και G2532:CONJ Y εγενετο G1096:V-2ADI-3S llegó a ser αυτον G846:P-ASM él εν G1722:PREP en τοις G3588:T-DPN los σαββασιν G4521:N-DPN sábados παραπορευεσθαι G3899:V-PNN estar pasando al lado de δια G1223:PREP a través των G3588:T-GPM de los σποριμων G4702:A-GPM campos sembrados και G2532:CONJ y οι G3588:T-NPM los μαθηται G3101:N-NPM aprendedores αυτου G846:P-GSM de él ηρξαντο G756:V-ADI-3P comenzaron οδον G3598:N-ASF camino ποιειν G4160:V-PAN estar haciendo τιλλοντες G5089:V-PAP-NPM arrancando τους G3588:T-APM a las σταχυας G4719:N-APM espigas

Mar 2:24 και G2532:CONJ Y οι G3588:T-NPM los φαρισαιοι G5330:N-NPM fariseos ελεγον G3004:V-IAI-3P estaban diciendo αυτω G846:P-DSM a él ιδε G3708:V-AAM-2S Mira τι G5101:I-ASN ¿Por qué ποιουσιν G4160:V-PAI-3P están haciendo τοις G3588:T-DPN a los σαββασιν G4521:N-DPN sábados ο G3739:R-ASN cual ουκ G3756:PRT-N no εξεστιν G1832:V-PAI-3S es permisible?

Mar 2:25 και G2532:CONJ Y λεγει G3004:V-PAI-3S está diciendo αυτοις G846:P-DPM a ellos ουδεποτε G3763:ADV-N ¿Nunca ανεγνωτε G314:V-2AAI-2P leyeron τι G5101:I-ASN qué εποιησεν G4160:V-AAI-3S hizo δαυιδ G1138:N-PRI David οτε G3753:ADV cuando χρειαν G5532:N-ASF necesidad εσχεν G2192:V-2AAI-3S tuvo και G2532:CONJ y επεινασεν G3983:V-AAI-3S tuvo hambre αυτος G846:P-NSM él και G2532:CONJ y οι G3588:T-NPM los μετ G3326:PREP con αυτου G846:P-GSM él?

Mar 2:26 πως G4459:ADV ¿Cómo εισηλθεν G1525:V-2AAI-3S entró εις G1519:PREP hacia dentro τον G3588:T-ASM a la οικον G3624:N-ASM casa του G3588:T-GSM de el θεου G2316:N-GSM Dios επι G1909:PREP sobre αβιαθαρ G8:N-PRI Abiatar αρχιερεως G749:N-GSM gobernante de sacerdotes και G2532:CONJ y τους G3588:T-APM a los αρτους G740:N-APM panes της G3588:T-GSF de la προθεσεως G4286:N-GSF presentación εφαγεν G5315:V-2AAI-3S comió ους G3739:R-APM cuales ουκ G3756:PRT-N no εξεστιν G1832:V-PAI-3S es permisible φαγειν G5315:V-2AAN comer ει G1487:COND si μη G3361:PRT-N no τους G3588:T-APM a los ιερεις G2409:N-APM sacerdotes και G2532:CONJ y εδωκεν G1325:V-AAI-3S dio και G2532:CONJ y τοις G3588:T-DPM a los συν G4862:PREP junto con αυτω G846:P-DSM él ουσιν G1510:V-PAP-DPM estando?

Mar 2:27 και G2532:CONJ Y ελεγεν G3004:V-IAI-3S estaba diciendo αυτοις G846:P-DPM a ellos το G3588:T-NSN El σαββατον G4521:N-NSN sábado δια G1223:PREP a través τον G3588:T-ASM a el ανθρωπον G444:N-ASM hombre εγενετο G1096:V-2ADI-3S llegó a ser και G2532:CONJ y ουχ G3756:PRT-N no ο G3588:T-NSM el ανθρωπος G444:N-NSM hombre δια G1223:PREP a través το G3588:T-ASN a el σαββατον G4521:N-ASN sábado

Mar 2:28 ωστε G5620:CONJ De modo que κυριος G2962:N-NSM Señor εστιν G1510:V-PAI-3S está siendo ο G3588:T-NSM el υιος G5207:N-NSM Hijo του G3588:T-GSM de el ανθρωπου G444:N-GSM hombre και G2532:CONJ también του G3588:T-GSN de el σαββατου G4521:N-GSN sábado

Mar 2:23 Un sábado pasaba él por entre unos sembrados, y sus discípulos mientras caminaban comenzaron a arrancar espigas. 24 Los fariseos le decían: -Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? 25 Y les dijo: -¿Nunca habéis leído lo que hizo David cuando se vio necesitado, y tuvieron hambre él y los que le acompañaban? 26 ¿Cómo entró en la Casa de Dios en tiempos de Abiatar, sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición -que sólo a los sacerdotes les es lícito comer- y los dio también a los que estaban con él? 27 Y les decía: -El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. 28 Por tanto, el Hijo del Hombre es señor hasta del sábado.

Es un de valor dogmático. Cristo, por un procedimiento indirecto, proclama su divinidad. Al justificar a sus discípulos por haber tomado y frotado contra sus manos unas espigas para comerlas en día de “sábado,” Él se proclama que es Señor aun del sábado. Pero, siendo el sábado de institución divina (Gen 2:23), Cristo se proclama Dios. Veamos algunos detalles:

  • V.23-24. Es extraño que se encuentren los discípulos con los fariseos en el campo un “sábado”. El frote de las espigas se cuenta expresamente entre las 39 actividades prohibidas en sábado, por considerarlo como un «trabajo de recolección».
  • V.25-26. Mc presenta en este versículo una dificultad ya clásica. El ejemplo escriturístico no responde exactamente al caso en cuestión, puesto que en el Antiguo Testamento no se dice que la acción de David hubiese ocurrido en sábado; esto aparece sólo más tarde en una interpretaci6n judía, en un midrash. Además Marcos nombra a Ajimelek, que era el nombre de este sacerdote (1Sa 21:1), y describe a David “entrando en la casa de Dios en tiempo del pontífice Abiatar.” Pero el libro I de Samuel no dice que Abiatar fuese “sumo sacerdote” ni que David se dirigiese a Abiatar, sino a Ajimelek (1Sa 21:1; 1Sa 22:11-12). Abiatar era un hijo de Ajimelek (1Sa 22:20).  Lagrange, citando a San Jerónimo, dice que Mc “no tenía el propósito de narrar el episodio con toda precisión, sino sacar una conclusión de un episodio que él designa suficientemente claro”. Sería pues de una citación “quoad sensum.” La explicación que da Beda en catena aurea, es interesante “No hay ninguna contradicción en esto, puesto que cuando llegó David y, pidiendo los panes comió, estaban allí ambos: Abimelech, príncipe de los sacerdotes, y Abiatar su hijo. Muerto Abimelech por Saúl, huyó Abiatar con David, y fue su compañero durante su destierro. Después, reinando David, recibió la investidura de sumo sacerdote. Y como fue mucho mejor que su padre, se hizo digno en vida de que el Señor lo hiciese sumo sacerdote.”
  • V. 27-28. La indiscutible conexión que existe en el contexto actual entre las palabras humanistas del v. 27 con las del v. 28 relativas a la dignidad del Hijo del hombre, contiene aún una doctrina importante: los mandamientos de Dios han sido dados en favor del hombre, pero no han sido confiados al simple parecer humano, sino que penden de la exposición e interpretación del Hijo del hombre. Sólo él conoce la voluntad de Dios por su estrecha unión con él.

Mc 2:23-28: Jesús se presenta como «señor del sábado». En tiempos de Jesús, los fariseos habían establecido prescripciones detalladas para el cumplimiento de la Ley. Estas prescripciones, desprendidas de su espíritu, se convirtieron en una pesada carga (cfr 7,1-13; Hch 15,10; etc.). Con un ejemplo y una frase proverbial (v. 27), Jesús explica que tales preceptos deben ceder ante la ley natural: el precepto del sábado no puede estar por encima de las necesidades de la subsistencia. El Conc. Vaticano II se inspira en este pasaje para subrayar el valor de la persona: «La ordenación de las cosas debe someterse al orden personal y no al contrario» (Gaud. et sp. 26). Pero, sobre todo, Jesús se presenta como «señor del sábado» (v. 28): si tenemos presente que el precepto del sábado es de institución divina, Jesús se está presentando implícitamente como Dios.

Aquí demuestra él su señorío, que había manifestado, aunque de otro modo, en las expulsiones de los demonios y en las curaciones de los enfermos. Esto es lo que comprendió la Iglesia primitiva reconociendo por ello la dignidad sublime del Hijo del hombre. En la libertad de conciencia, que él ha liberado aunque vinculándola a la voluntad de Dios, late también un bienaventurado anuncio de salvación, como en la otra palabra de que el Hijo del hombre tiene poder para perdonar pecados sobre la tierra (1Sa_2:10). De esta forma adquiere un sentido magnífico el hecho de que las dos sentencias relativas al Hijo del hombre no aparezcan desconectadas en esta sección: el perdón de los pecados y la liberación de la estrechez humana de miras son expresión del mismo poder salvador.

La propuesta de este capitulo es clara, platear con fuerza la cuestión de la divinidad de Jesus

3 comentarios en “Marcos 2,23-28: Jesús se presenta como «señor del sábado».”

  1. COMPLEJIDADES DE LA BIBLIA…
    2:3 Un sábado pasaba él por entre unos sembrados, y sus discípulos mientras caminaban comenzaron a arrancar espigas. 24 Los fariseos le decían: -Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? 28 Por tanto, el Hijo del Hombre es señor hasta del sábado¿Lo divinizan? (Cf Gn 2:23) Extraño encuentro entre discípulos y fariseos, frotando espigas, prohibidas en sábado…

    1. Sí, es extraña esa coincidencia entre fariseos y discípulos en pleno campo un sábado, diversos autores así lo dicen. Pero, en la Escritura Sagrada, detrás de todo lo extraño hay algo interesante, te has dado cuenta?

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s