Marcos 3, 1-6: Jesus curación en sábado al hombre de la mano seca

mano seca.jpg3, 1 Καὶ εἰσῆλθεν πάλιν εἰς συναγωγήν, καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα· καὶ παρετήρουν αὐτὸν εἰ τοῖς σάββασιν θεραπεύσει αὐτόν, ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. καὶ λέγει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ τὴν χεῖρα ἔχοντι ξηράν Ἔγειρε εἰς τὸ μέσον. καὶ λέγει αὐτοῖς Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθὸν ποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων. καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ’ ὀργῆς, συνλυπούμενος ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν, λέγει τῷ ἀνθρώπῳ Ἔκτεινον τὴν χεῖρα. καὶ ἐξέτεινεν, καὶ ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ. 

καὶ ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι εὐθὺς μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν συμβούλιον ἐδίδουν κατ’ αὐτοῦ, ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν.

Mar 3:1 και G2532:CONJ Y εισηλθεν G1525:V-2AAI-3S entró παλιν G3825:ADV otra vez εις G1519:PREP hacia dentro την G3588:T-ASF a la συναγωγην G4864:N-ASF sinagoga και G2532:CONJ y ην G1510:V-IAI-3S estaba siendo εκει G1563:ADV allí ανθρωπος G444:N-NSM hombre εξηραμμενην G3583:V-RPP-ASF ha sido secada εχων G2192:V-PAP-NSM teniendo την G3588:T-ASF la χειρα G5495:N-ASF mano

Mar 3:2 και G2532:CONJ Y παρετηρουν G3906:V-IAI-3P estaban observando junto a αυτον G846:P-ASM él ει G1487:COND si τοις G3588:T-DPN los σαββασιν G4521:N-DPN sábados θεραπευσει G2323:V-FAI-3S curará αυτον G846:P-ASM a él ινα G2443:CONJ para que κατηγορησωσιν G2723:V-AAS-3P acusen αυτου G846:P-GSM de él

Mar 3:3 και G2532:CONJ Y λεγει G3004:V-PAI-3S está diciendo τω G3588:T-DSM a el ανθρωπω G444:N-DSM hombre τω G3588:T-DSM a el την G3588:T-ASF a la ξηραν G3584:A-ASF seca χειρα G5495:N-ASF mano εχοντι G2192:V-PAP-DSM teniendo εγειρε G1453:V-PAM-2S Estés levantando εις G1519:PREP hacia dentro το G3588:T-ASN el μεσον G3319:A-ASN en medio

Mar 3:4 και G2532:CONJ Y λεγει G3004:V-PAI-3S está diciendo αυτοις G846:P-DPM a ellos εξεστιν G1832:V-PAI-3S ¿Es permisible τοις G3588:T-DPN los σαββασιν G4521:N-DPN sábados αγαθον G18:A-ASN bueno ποιησαι G4160:V-AAN hacer η G2228:PRT o κακοποιησαι G2554:V-AAN hacer malo ψυχην G5590:N-ASF alma σωσαι G4982:V-AAN librar η G2228:PRT o αποκτειναι G615:V-AAN matar? οι G3588:T-NPM Los δε G1161:CONJ pero εσιωπων G4623:V-IAI-3P estaban siendo silenciosos

Mar 3:5 και G2532:CONJ Y περιβλεψαμενος G4017:V-AMP-NSM habiendo mirado alrededor αυτους G846:P-APM a ellos μετ G3326:PREP con οργης G3709:N-GSF ira συλλυπουμενος G4818:V-PNP-NSM siendo hondamente contristado επι G1909:PREP sobre τη G3588:T-DSF la πωρωσει G4457:N-DSF dureza της G3588:T-GSF de el καρδιας G2588:N-GSF corazón αυτων G846:P-GPM de ellos λεγει G3004:V-PAI-3S está diciendo τω G3588:T-DSM a el ανθρωπω G444:N-DSM hombre εκτεινον G1614:V-AAM-2S Extiende την G3588:T-ASF la χειρα G5495:N-ASF mano και G2532:CONJ Y εξετεινεν G1614:V-AAI-3S extendió και G2532:CONJ y απεκατεσταθη G600:V-API-3S fue restaurada η G3588:T-NSF la χειρ G5495:N-NSF mano αυτου G846:P-GSM de él

Mar 3:6 και G2532:CONJ Y εξελθοντες G1831:V-2AAP-NPM habiendo salido οι G3588:T-NPM los φαρισαιοι G5330:N-NPM fariseos ευθυς G2112:ADV inmediatamente μετα G3326:PREP con των G3588:T-GPM los ηρωδιανων G2265:N-GPM herodianos συμβουλιον G4824:N-ASN consulta juntos εδιδουν G1325:V-IAI-3P estaban dando κατ G2596:PREP contra αυτου G846:P-GSM él οπως G3704:ADV para que αυτον G846:P-ASM a él απολεσωσιν G622:V-AAS-3P destruyan

Mar 3:1 De nuevo entró en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía la mano seca. 2 Le observaban de cerca por si lo curaba en sábado, para acusarle. 3 Y le dice al hombre que tenía la mano seca: -Ponte de pie en medio. 4 Y les dice: -¿Es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida de un hombre o quitársela? Ellos permanecían callados. 5 Entonces, mirando con ira a los que estaban a su alrededor, entristecido por la ceguera de sus corazones, le dice al hombre: -Extiende la mano. La extendió, y su mano quedó curada.

6 Nada más salir, los fariseos con los herodianos llegaron a un acuerdo contra él, para ver cómo perderle.

Este episodio viene a ratificar que Jesús es «señor del sábado». Es el Mesías con poder divino y lo manifiesta en las curaciones que realiza. Los que levantan acusaciones contra él no saben leer la evidencia. La actitud hipócrita de fariseos y herodianos justifica la indignación y la tristeza del Señor. En el curso de las cinco contro­versias de 2,1-3,6, la reacción de los adversa­rios ha ido transformándose desde el asombro (2,12) hasta la manifiesta hostilidad. Incluso ya durante la revelación del poder de Dios en Galilea se inicia aquella oposición que acaba­rá con la muerte de Jesús en la cruz.

  • V.1. a) “Entró de nuevo (πάλιν) en la sinagoga,” que se trata de la sinagoga de Ca­farnaún (1,21-28) lo confirma el adverbio palin, «de nuevo», b) una mano seca: El térmi­no griego impreciso que se utiliza nos impide determinar la naturaleza de la enfermedad o si era o no congénita.
  • V.2. si lo curaría en sábado: El problema lo determina el momento elegido (el día de sábado) y la naturaleza de la enfer­medad (no era mortal). Los rabinos permitían que se curara en sábado cuando el enfermo se encontraba en grave peligro (cf. mSabb. 18,3). En este sentido, es pertinente que citemos un pasaje de mYoma 8,6: «Todo riesgo de (pérdi­da) de vidas suplanta el sábado (ley)». La con­troversia se centra en si Jesús se atrevería a ir más allá de este límite para curar a alguien que no se encontraba en peligro de muerte.
  • V.3. Y le dice al hombre que tenía la mano seca: -Ponte de pie en medio. El Señor siempre pide la participación voluntaria del sujeto que va a ser curado
  • V.4. Mc coincide con Lc en la formulación de la pregunta que hace a los fariseos, con los que también están presentes “escribas” (Lc): ¿Es lícito en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? está permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal. Con su pregunta, Jesús trasciende los pa­rámetros del debate rabínico y suscita la cuestión sobre hacer el bien o el mal en sá­bado. La escena es un desarrollo la afirmación implícita anterior de que Jesús, el Hijo del hombre (cf. 2,27-28), tiene autoridad sobre el sábado. Jesús quiere destacar el aspecto moral del “mal” que late en la omisión de no hacer el bien que se hubiera podido hacer, y que se deja de hacer por ser sábado. Para Jesús el deber de hacer el bien está por encima y el simple hecho de dejar de hacerlo es ya obrar mal. Y sigue luego una ampliación extraña: Salvar la vida o quitarla… La acción sanante de Jesús es una obra de salvación y debe actuar así siguiendo la misión y encargo que Dios le ha confiado (cf. Jn 5:17.19). Esta vez Jesús no pronuncia ninguna palabra sobre sí mismo; pero su conducta, su cólera y su tristeza, unidas a esta inquietante pregunta, son una revelación de su misión salvadora y el descubrimiento silencioso de su persona. Todo lo que Jesús dice y hace sucede para salvar la vida; ése es el único objetivo de su misión. A través de Jesús, Dios contempla a los hombres por ver si le abren o le cierran su corazón.
  • V.5. Mc destaca que Cristo, ante el silencio de los fariseos a su pregunta, los miró con ira, entristecido por la dureza de sus corazones. Estas frases de Mc destacan el carácter primitivo de su evangelio. Este sentimiento de “ira” (ορτής) en Cristo es por el mal que ve en aquella dureza farisaica, y se entristece”. Con este gesto de enfado, tristeza y compasión, Jesús pretende rectificar y curar la maldad de aquella actitud endurecida”. A la lección dada con el gesto siguió la lección del milagro. Pero antes les dirigió, característico de Mc, una “mirada circular” (περιβλεψάμενος). Para otras referencias marcanas a las emociones de Jesús, véase 1,41.43; 7,34; 8,12; 10,14.21.
  • V.6. Cómo acabar con él. Mc dice que, una vez realizado el milagro en sábado, los fariseos se concertaron con los herodianos para perder a Cristo. Los herodianos no eran una agrupación religiosa, pues Josefo nunca la enumera cuando presenta a éstas. Los herodianos de los evangelios, o eran soldados de Herodes Antipas, o gentes de su corte, y, naturalmente, celosos de las cosas de Antipas. La confabulación de los fariseos con los herodianos se comprende fácilmente. Estos deberían ejercer su influjo ante el tetrarca Antipas para que persiguiese a Cristo en sus estados y para que influyese contra El ante las autoridades de Jerusalén y Roma, para evitar conflictos políticos y pérdida de influencia. Mt-Lc omiten esto; a la hora de la composición de sus evangelios no quedaba rastro de aquella pequeña agrupación. La “fuente” de Mc, por ser más primitiva, lo conserva.

Un comentario en “Marcos 3, 1-6: Jesus curación en sábado al hombre de la mano seca”

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s