Marcos 3,13-19: la elección de los Doce

los-doce-apostoles13Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος, καὶ προσκαλεῖται οὓς ἤθελεν αὐτός, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. 14καὶ ἐποίησεν δώδεκα ἵνα ὦσιν μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν 15καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια· 16καὶ ἐποίησεν τοὺς δώδεκα, καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ Σίμωνι Πέτρον· 17καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάνην τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώβου, καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὄνομα Βοανηργές, ὅ ἐστιν Υἱοὶ Βροντῆς·18καὶ Ἀνδρέαν καὶ Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον καὶ Μαθθαῖον καὶ Θωμᾶν καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ἁλφαίου καὶ Θαδδαῖον καὶ Σίμωνα τὸν Καναναῖον 19καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώθ, ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν.

Mar 3:13 και G2532:CONJ Y αναβαινει G305:V-PAI-3S está poniendo planta de pie hacia arriba εις G1519:PREP hacia dentro το G3588:T-ASN a la ορος G3735:N-ASN montaña και G2532:CONJ y προσκαλειται G4341:V-PNI-3S está llamando ους G3739:R-APM a quienes ηθελεν G2309:V-IAI-3S estaba queriendo αυτος G846:P-NSM él και G2532:CONJ y απηλθον G565:V-2AAI-3P vinieron desde προς G4314:PREP hacia αυτον G846:P-ASM a él

Mar 3:14 και G2532:CONJ Y εποιησεν G4160:V-AAI-3S hizo δωδεκα G1427:A-NUI doce [ους G3739:R-APM a quienes και G2532:CONJ también αποστολους G652:N-APM emisarios ωνομασεν] G3687:V-AAI-3S nombró ινα G2443:CONJ para que ωσιν G1510:V-PAS-3P estén siendo μετ G3326:PREP con αυτου G846:P-GSM él και G2532:CONJ y ινα G2443:CONJ para que αποστελλη G649:V-PAS-3S esté enviando como emisarios αυτους G846:P-APM a ellos κηρυσσειν G2784:V-PAN estar proclamando

Mar 3:15 και G2532:CONJ Y εχειν G2192:V-PAN estar teniendo εξουσιαν G1849:N-ASF autoridad εκβαλλειν G1544:V-PAN estar arrojando hacia afuera τα G3588:T-APN a los δαιμονια G1140:N-APN demonios

Mar 3:16 [και G2532:CONJ Y εποιησεν G4160:V-AAI-3S hizo τους G3588:T-APM a los δωδεκα] G1427:A-NUI doce και G2532:CONJ Y επεθηκεν G2007:V-AAI-3S puso sobre ονομα G3686:N-ASN nombre τω G3588:T-DSM a el σιμωνι G4613:N-DSM Simón πετρον G4074:N-ASM Pedro

Mar 3:17 και G2532:CONJ Y ιακωβον G2385:N-ASM Jacobo τον G3588:T-ASM el του G3588:T-GSM de el ζεβεδαιου G2199:N-GSM Zebedeo και G2532:CONJ y ιωαννην G2491:N-ASM Juan τον G3588:T-ASM el αδελφον G80:N-ASM hermano του G3588:T-GSM de el ιακωβου G2385:N-GSM Jacobo και G2532:CONJ y επεθηκεν G2007:V-AAI-3S puso sobre αυτοις G846:P-DPM ellos ονοματα G3686:N-APN nombres βοανηργες G993:N-PRI Boanerges ο G3739:R-NSN cual εστιν G1510:V-PAI-3S está siendo υιοι G5207:N-NPM Hijos βροντης G1027:N-GSF de Trueno

Mar 3:18 και G2532:CONJ Y ανδρεαν G406:N-ASM Andrés και G2532:CONJ y φιλιππον G5376:N-ASM Felipe και G2532:CONJ y βαρθολομαιον G918:N-ASM Bartolomé και G2532:CONJ y μαθθαιον G3156:N-ASM Mateo και G2532:CONJ y θωμαν G2381:N-ASM Tomás και G2532:CONJ y ιακωβον G2385:N-ASM Jacobo τον G3588:T-ASM el του G3588:T-GSM de el αλφαιου G256:N-GSM Alfeo και G2532:CONJ y θαδδαιον G2280:N-ASM Tadeo και G2532:CONJ y σιμωνα G4613:N-ASM Simón τον G3588:T-ASM el καναναιον G2581:N-ASM cananita

Mar 3:19 και G2532:CONJ Y ιουδαν G2455:N-ASM Judas ισκαριωθ G2469:N-PRI Iscariote ος G3739:R-NSM quien και G2532:CONJ también παρεδωκεν G3860:V-AAI-3S entregó αυτον G846:P-ASM a él

Mc 3:13 Y subiendo al monte llamó a los que él quiso, y fueron donde él estaba. 14 Y constituyó a doce, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar 15 con potestad de expulsar demonios: 16 a Simón, a quien le dio el nombre de Pedro; 17 a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes les dio el nombre de Boanerges, es decir, «hijos del trueno»; 18 a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago el de Alfeo, a Tadeo, a Simón el Cananeo 19 y a Judas Iscariote, el que le entregó.

Mc 3,13-19: la elección de los Doce

Junto a los grupos señalados antes -las muchedumbres, los discípulos (1,16-20; 2,14) y también los espíritus inmundos- el evangelio presentará también a otros grupos: los escribas y fariseos, los parientes de Jesús, su Madre, etc. Cada uno de ellos se caracteriza por su reacción ante Jesús. El evangelista subraya de una manera especial el grupo de los Doce (v. 14). El que Jesús elija precisamente Doce Apóstoles tiene un profundo significado. Su número corresponde al de los doce Patriarcas de Israel: los Apóstoles representan al nuevo Pueblo de Dios, la Iglesia fundada por Cristo. Aquí radica la importancia de este pasaje: Jesús estaba formando un nuevo pueblo; de la misma manera que Dios en otro tiempo lo había hecho con Israel, escogiendo a los doce patriarcas, ahora Él escogía a doce apóstoles para la formación de su iglesia, su nuevo pueblo espiritual.

  • 14. a) doce: A me­nudo Marcos usa la expresión «los doce» (cf. 4,10; 6,7; 9,35; 10,32; 11,11; 14,10.17.20.43). Algunos manuscritos añaden la proposición «a los que también llamó apóstoles» (pero, cf. Lc 6,13). b) Para que estuviesen con él: Marcos piensa que el fundamento del discipulado es estar con Jesús. Esta relación permite a los Doce tomar parte en los ministerios de predi­cación (3,14) y exorcismo (3,15) realizados por Jesús; cumplirán este encargo sólo en 6,7-13.16.
    • El ideal que Marcos tiene del discipulado -estar con Jesús y compartir su ministerio es la característica teológica principal del pasaje (3,14-15). En la descripción de lo que son los Apóstoles, el evangelio señala cuatro características: llamada voluntaria y gratuita de parte del Señor, respuesta de los hombres, unión con Cristo y envío al mundo para predicar (cfr 1,16-18; 16,20). Se advierte de esta manera la importancia del trato con Jesús para la eficacia apostólica: «Siendo Cristo, enviado por el Padre, fuente y origen del apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado, tanto el de los ministros ordenados como el de los laicos, depende de su unión vital con Cristo» (CCE 864).
  • 16. Simón, a quien dio el nombre de Pedro: Marcos no nos cuenta por qué Jesús llamó «piedra» a Simón; Mt 16,18 conecta este so­brenombre con la fundación de la iglesia; en Jn 1,42 parece aludir a algún aspecto del ca­rácter de Simón
  • 17. Boanérges: La cuestión del apodo Boanérges y su explicación, «hijos del trueno», ha provocado un elevado número de teorías, pero no hay ninguna que haya logrado clarificarla de for­ma definitiva (cf. H. Balz, EWNT 1.535).
  • 18. a) Andrés: Marcos no nos dice nada sobre la lla­mada de los otros ocho discípulos que apare­cen en la lista después de Andrés; notemos que al segundo Santiago se le apellida «hijo de Al­feo» (2,14). b) Simón el zelota: El adjetivo griego kananaios, probablemente, no procede de Canaán o Caná, sino más bien de la palabra aramea qan’ana, que significa «zelota». Aunque el término se refiera a un grupo de revolucio­narios judíos que se rebelaron contra Roma ca. 66-70 d.C., no parece que hubiera tenido una connotación política en tiempos de Jesús. Al menos Lucas no muestra ningún problema al traducirlo con el término griego zélótés (Lc 6,15; Hch 1,13). Simón podría haber sido un «entusiasta» en un sentido estrictamente reli­gioso.
  • 19. Judas Iscariote: probablemente, el apellido Iskarioth encierra una referencia geo­gráfica, es decir, era «natural de Cariot» (cf. Jos 15,25; Jr 48,24). El hecho de que se inclu­ya a Judas en la lista de los Doce y la rapidez con la que la primitiva comunidad de Jerusa­lén actuó para ocupar su vacante (cf. Hch 1,15-26) constituyen un argumento a favor de que la institución de los Doce tuvo su origen en el ministerio de Jesús con el consiguiente reconocimiento del significado simbólico que poseía este grupo.

Conclusión

El Señor no dudó en escoger a un grupo de hombres con poca educación, con debilidades: eran celosos, envidiosos, etc… para que fuesen sus representantes en la tierra. Quedaba así claro que ni ellos le habían elegido a Él, ni que los escogió por lo que ellos eran, sino por lo que Él iba hacer con ellos y por lo que llegarían a ser por la acción de la gracia. Aquellos hombres fueron transformados por Jesús. Los mismos dirigentes de Israel lo reconocieron al ver “el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús” (Hch 4:13).

Anuncios

Un comentario en “Marcos 3,13-19: la elección de los Doce”

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s