Marcos 4,35-41: La tempestad calmada

35Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν. 36καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ, καὶ ἄλλα πλοῖα ἦν μετ’ αὐτοῦ. 37καὶ γίνεται λαῖλαψ μεγάλη ἀνέμου, καὶ τὰ κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον, ὥστε ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον. 38καὶ αὐτὸς ἦν ἐν τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων· καὶ ἐγείρουσιν αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα; 39καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ εἶπεν τῇ θαλάσσῃ Σιώπα, πεφίμωσο. καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 40καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί δειλοί ἐστε οὕτως; πῶς οὐκ ἔχετε πίστιν; 41καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούει αὐτῷ

 • Marcos 4:35  και G2532:CONJ Y λεγει G3004:V-PAI-3S está diciendo αυτοις G846:P-DPM a ellos εν G1722:PREP en εκεινη G1565:D-DSF aquél τη G3588:T-DSF el ημερα G2250:N-DSF día οψιας G3798:A-GSF de tarde γενομενης G1096:V-2ADP-GSF habiendo llegado a ser διελθωμεν G1330:V-2AAS-1P A través vengamos εις G1519:PREP hacia dentro το G3588:T-ASN el περαν G4008:ADV otro lado
 • Mar 4:36  και G2532:CONJ Y αφεντες G863:V-2AAP-NPM habiendo dejado completamente τον G3588:T-ASM a la οχλον G3793:N-ASM muchedumbre παραλαμβανουσιν G3880:V-PAI-3P están tomando consigo αυτον G846:P-ASM a él ως G5613:ADV como ην G1510:V-IAI-3S estaba siendo εν G1722:PREP en τω G3588:T-DSN la πλοιω G4143:N-DSN barca και G2532:CONJ y αλλα G243:A-NPN otras πλοια G4143:N-NPN barcas ην G1510:V-IAI-3S estaba siendo μετ G3326:PREP con αυτου G846:P-GSM él
 • Mar 4:37  και G2532:CONJ Y γινεται G1096:V-PNI-3S está llegando a ser λαιλαψ G2978:N-NSF tormenta μεγαλη G3173:A-NSF grande ανεμου G417:N-GSM de viento και G2532:CONJ y τα G3588:T-NPN las κυματα G2949:N-NPN olas επεβαλλεν G1911:V-IAI-3S estaba arrojando sobre εις G1519:PREP hacia dentro το G3588:T-ASN la πλοιον G4143:N-ASN barca ωστε G5620:CONJ de modo que ηδη G2235:ADV ya γεμιζεσθαι G1072:V-PPN estar siendo llenada το G3588:T-ASN la πλοιον G4143:N-ASN barca
 • Mar 4:38  και G2532:CONJ Y αυτος G846:P-NSM él ην G1510:V-IAI-3S estaba siendo εν G1722:PREP en τη G3588:T-DSF la πρυμνη G4403:N-DSF popa επι G1909:PREP sobre το G3588:T-ASN la προσκεφαλαιον G4344:N-ASN almohada καθευδων G2518:V-PAP-NSM durmiendo και G2532:CONJ y εγειρουσιν G1453:V-PAI-3P están levantando αυτον G846:P-ASM a él και G2532:CONJ y λεγουσιν G3004:V-PAI-3P están diciendo αυτω G846:P-DSM a él διδασκαλε G1320:N-VSM Maestro ου G3756:PRT-N ¿No μελει G3199:V-PAI-3S es de cuidado σοι G4771:P-2DS a ti οτι G3754:CONJ que απολλυμεθα G622:V-PMI-1P nos estamos destruyendo
 • Mar 4:39  και G2532:CONJ Y διεγερθεις G1326:V-APP-NSM habiendo sido levantado επετιμησεν G2008:V-AAI-3S ordenó rigurosamente τω G3588:T-DSM a el ανεμω G417:N-DSM viento και G2532:CONJ y ειπεν G3004:V-2AAI-3S dijo τη G3588:T-DSF a el θαλασση G2281:N-DSF mar σιωπα G4623:V-PAM-2S Estés silencioso πεφιμωσο G5392:V-RPM-2S sé habiendo sido puesto bozal και G2532:CONJ y εκοπασεν G2869:V-AAI-3S cesó ο G3588:T-NSM el ανεμος G417:N-NSM viento και G2532:CONJ y εγενετο G1096:V-2ADI-3S llegó a ser γαληνη G1055:N-NSF calma μεγαλη G3173:A-NSF grande
 • Mar 4:40  και G2532:CONJ Y ειπεν G3004:V-2AAI-3S dijo αυτοις G846:P-DPM a ellos τι G5101:I-NSN ¿Por qué δειλοι G1169:A-NPM cobardes εστε G1510:V-PAI-2P están siendo? ουπω G3768:ADV-N ¿Todavía no εχετε G2192:V-PAI-2P están teniendo πιστιν G4102:N-ASF confianza?
 • Mar 4:41  και G2532:CONJ Y εφοβηθησαν G5399:V-AOI-3P temieron φοβον G5401:N-ASM a temor μεγαν G3173:A-ASM grande και G2532:CONJ y ελεγον G3004:V-IAI-3P estaban diciendo προς G4314:PREP hacia αλληλους G240:C-APM unos a otros τις G5101:I-NSM ¿Quién αρα G687:PRT-I realmente ουτος G3778:D-NSM este εστιν G1510:V-PAI-3S está siendo οτι G3754:CONJ que και G2532:CONJ también ο G3588:T-NSM el ανεμος G417:N-NSM viento και G2532:CONJ y η G3588:T-NSF el θαλασσα G2281:N-NSF mar υπακουει G5219:V-PAI-3S está obedeciendo αυτω G846:P-DSM a él?

Mc 4:35  Aquel día, llegada la tarde, les dice: -Crucemos a la otra orilla. 36  Y, despidiendo a la muchedumbre, le llevaron en la barca tal como estaba. Y le acompañaban otras barcas. 37  Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas se echaban encima de la barca, hasta el punto de que la barca ya se inundaba. 38  Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despiertan, y le dicen: -Maestro, ¿no te importa que perezcamos? 39  Y, puesto en pie, increpó al viento y dijo al mar: -¡Calla, enmudece! Y se calmó el viento y sobrevino una gran calma. 40  Entonces les dijo: -¿Por qué os asustáis? ¿Todavía no tenéis fe? 41  Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: -¿Quién es éste, que hasta el viento y el mar le obedecen?

Cuatro acciones milagrosas (4,35-5,43) .

A la enseñanza de Jesús en parábolas (4,1-34) le siguen cuatro relatos de milagros en los que revela su poder sobre Satanás: 1) controlando la naturaleza de una tempestad (4,35-41), 2) expulsando un demo­nio (5,1-20), 3) curando a una enferma (5,25-34) y 4) dando la vida a una nina muerta (5,21-24; 35-43). Dividiremos así esta sección. Empezamos:

La tempestad calmada (4,35-41).

El primer milagro de la serie sigue la estructura habitual: la presentación del obstáculo que hay que vencer (tempestad en el mar), la ac­ción portentosa de Jesús (mandato de silencio) y la confirmación (la gran calma) y el temor de los discípulos. Posiblemente el trasfondo de este relato se encuentra en la idea ex­tendida por todo el Próximo Oriente antiguo de que el mar era el símbolo de los poderes del caos y del mal que luchaban en contra de Dios. Al controlar la tormenta en el mar, Jesús hace lo mismo que Dios y vence a las fuerzas del mal. La pregunta que los discípulos hacen al final («¿quién es éste…?») expresa el énfasis que Marcos da a la cuestión de la iden­tidad de Jesús y constituye una afirmación cristológica implícita sobre el carácter divino de Jesús, pues su acción es igual que la de Dios.

 • 35. aquel mismo día, al caer la tarde: Empieza la tarde, es una doble expresión temporal. b) a la otra orilla: Es decir, en la ri­bera oriental del mar de Galilea. ¿Por qué quería ir allí? ¿Para escapar de los adversa­rios? ¿Para buscar un nuevo lugar donde se­guir enseñando?.
 • 36. a) en la barca, tal como estaba: Esta frase nos recuerda el es­cenario en el que se ubicó la enseñanza en pa­rábolas (4,1-2): Jesús sentado en la barca y la gente escuchando desde la orilla, b) otras barcas: Según avanza el relato, estas barcas van desa­pareciendo de la escena. Algunos especialistas perciben una alusión al Sal 107,23-32, en el que Dios aparece aquietando una tormenta.
 • 37. una gran tempestad: Las tempestades son frecuentes en el mar de Galilea.
 • 38. a) durmien­do: La capacidad de Jesús para dormir en la popa de la barca, en medio del fragor de la tor­menta, nos muestra que confiaba totalmente en Dios (cf. Sal 4,9; Prov 3,24-26). b) Maestro, ¿no te importa que perezcamos?: La pregunta que los discípulos dirigen a Jesús es suavizada en Mt 8,25 («Señor, sálvanos que perecemos») y en Lc 8,24 («Maestro, Maestro, que perece­mos»).
 • 39. a) mandó al mar: La capacidad de controlar el mar es una afirmación implícita de su poder divino, pues sólo Dios podía go­bernar los movimientos del mar (cf. Sal 74,13-14; 89,10-12). calla, enmudece: Jesús se dirige al mar, no a los discípulos. La fórmula pareci­da que encontramos en 1,25 (en un exorcis­mo) nos sugiere que Jesús manifiesta ahora su control sobre las fuerzas del mal. b) una gran cal­ma: Este dato indica la perfección y efectivi­dad de la acción con la que Jesús controla el mar.
 • 40. ¿no tenéis fe?: Es la reprensión más fuerte que hasta este momento se ha dirigido a los discípulos (cf. 8,14-21). Es una queja por no creer en el poder que Jesús tenía de hacer milagros.
 • 41. ¿quién es éste…?: Puesto que sólo Dios puede contro­lar el viento y el mar, la pregunta de los discí­pulos lleva implícita la confesión en la divini­dad de Jesús, al menos desde el contexto veterotestamentario, pues sus acciones se atribu­yen en éste habitualmente a Dios.

Algunas consideraciones

La descripción que hace Marcos de esta escena es, como ordinariamente en él, descriptiva. Aunque los apóstoles ya habían presenciado algunos milagros de Cristo, no pensaron en su poder ante un espectáculo tan imponente. Pero su imperio ante fuerzas cósmicas desencadenadas les produce una fuerte admiración de preguntarse quién sea el que tiene tantos poderes. Queda flotando una sospecha sobre un tipo de poderes inéditos y grandeza que no alcanzan. Cristo va preparando gradualmente el proceso de su revelación divina.

Tras la enseñanza en parábolas, Marcos narra una serie de milagros. La sección (4,35-6,6) se abre y se cierra con dos pasajes en los que se plantea la pregunta central del evangelio: «¿Quién es éste?» (cfr 4,41; 6,2-3). Los discípulos van madurando una respuesta que expresará después San Pedro (cfr 8,29).

La escena ha sido entendida como un paradigma de la acción de Jesús en su Iglesia. En ocasiones, también nos parece que Jesús duerme, pero nuestra oración le «despierta», acude en nuestra ayuda y vuelve la calma.

Anuncios

Un comentario en “Marcos 4,35-41: La tempestad calmada”

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s