Marcos 6, 1-6a: Rechazo de Jesús por su propio pueblo

Texto griego:

1Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἔρχεται εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 2καὶ γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ· καὶ οἱ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο λέγοντες Πόθεν τούτῳ ταῦτα, καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα τούτῳ; καὶ αἱ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόμεναι; 3οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας καὶ ἀδελφὸς Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆτος καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς; καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. 4καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενεῦσιν αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 5καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν, εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν. 6a καὶ ἐθαύμασεν διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν.

 • Mar 6:1  και G2532:CONJ Y εξηλθεν G1831:V-2AAI-3S salió εκειθεν G1564:ADV desde allí και G2532:CONJ y ερχεται G2064:V-PNI-3S está viniendo εις G1519:PREP hacia dentro την G3588:T-ASF a la πατριδα G3968:N-ASF tierra de su padre αυτου G846:P-GSM de él και G2532:CONJ y ακολουθουσιν G190:V-PAI-3P están siguiendo αυτω G846:P-DSM a él οι G3588:T-NPM los μαθηται G3101:N-NPM aprendedores αυτου G846:P-GSM de él
 • Mar 6:2  και G2532:CONJ Y γενομενου G1096:V-2ADP-GSN habiendo llegado a ser σαββατου G4521:N-GSN sábado ηρξατο G756:V-ADI-3S comenzó διδασκειν G1321:V-PAN estar enseñando εν G1722:PREP en τη G3588:T-DSF la συναγωγη G4864:N-DSF sinagoga και G2532:CONJ y πολλοι G4183:A-NPM muchos ακουοντες G191:V-PAP-NPM oyendo εξεπλησσοντο G1605:V-IPI-3P estaban siendo atónitos λεγοντες G3004:V-PAP-NPM diciendo ποθεν G4159:ADV-I ¿De dónde τουτω G3778:D-DSM a este ταυτα G3778:D-NPN estas (cosas) και G2532:CONJ y τις G5101:I-NSF por qué η G3588:T-NSF la σοφια G4678:N-NSF sabiduría η G3588:T-NSF la δοθεισα G1325:V-APP-NSF siendo dada τουτω G3778:D-DSM a este και G2532:CONJ y αι G3588:T-NPF las δυναμεις G1411:N-NPF obras poderosas τοιαυται G5108:D-NPF tales δια G1223:PREP a través των G3588:T-GPF de las χειρων G5495:N-GPF manos αυτου G846:P-GSM de él γινομεναι G1096:V-PNP-NPF llegando a ser?
 • Mar 6:3  ουχ G3756:PRT-N ¿No ουτος G3778:D-NSM este εστιν G1510:V-PAI-3S está siendo ο G3588:T-NSM el τεκτων G5045:N-NSM carpintero ο G3588:T-NSM el υιος G5207:N-NSM hijo της G3588:T-GSF de la μαριας G3137:N-GSF María και G2532:CONJ y αδελφος G80:N-NSM hermano ιακωβου G2385:N-GSM de Jacobo και G2532:CONJ y ιωσητος G2500:N-GSM de Josés και G2532:CONJ y ιουδα G2455:N-GSM de Judas και G2532:CONJ y σιμωνος G4613:N-GSM de Simón? και G2532:CONJ ¿Y ουκ G3756:PRT-N no εισιν G1510:V-PAI-3P están siendo αι G3588:T-NPF las αδελφαι G79:N-NPF hermanas αυτου G846:P-GSM de él ωδε G5602:ADV aquí προς G4314:PREP hacia ημας G1473:P-1AP a nosotros? και G2532:CONJ Y εσκανδαλιζοντο G4624:V-IPI-3P estaban siendo tropezados εν G1722:PREP en αυτω G846:P-DSM él
 • Mar 6:4  και G2532:CONJ Y ελεγεν G3004:V-IAI-3S estaba diciendo αυτοις G846:P-DPM a ellos ο G3588:T-NSM el ιησους G2424:N-NSM Jesús οτι G3754:CONJ que ουκ G3756:PRT-N No εστιν G1510:V-PAI-3S está siendo προφητης G4396:N-NSM vocero ατιμος G820:A-NSM sin honra ει G1487:COND si μη G3361:PRT-N no εν G1722:PREP en τη G3588:T-DSF la πατριδι G3968:N-DSF tierra de su padre αυτου G846:P-GSM de él και G2532:CONJ y εν G1722:PREP en τοις G3588:T-DPM los συγγενευσιν G4773:A-DPM parientes αυτου G846:P-GSM de él και G2532:CONJ y εν G1722:PREP en τη G3588:T-DSF la οικια G3614:N-DSF casa αυτου G846:P-GSM de él
 • Mar 6:5  και G2532:CONJ Y ουκ G3756:PRT-N no εδυνατο G1410:V-INI-3S estaba siendo capaz εκει G1563:ADV allí ποιησαι G4160:V-AAN hacer ουδεμιαν G3762:A-ASF-N ninguna δυναμιν G1411:N-ASF obra poderosa ει G1487:COND si μη G3361:PRT-N no ολιγοις G3641:A-DPM a pocos αρρωστοις G732:A-DPM débiles επιθεις G2007:V-2AAP-NSM habiendo puesto encima τας G3588:T-APF las χειρας G5495:N-APF manos εθεραπευσεν G2323:V-AAI-3S curó
 • Mar 6:6a  και G2532:CONJ Y εθαυμαζεν G2296:V-IAI-3S estaba maravillando δια G1223:PREP por την G3588:T-ASF la απιστιαν G570:N-ASF falta de confianza αυτων G846:P-GPM de ellos και G2532:CONJ

Mc 6:1  Salió de allí y se fue a su ciudad, y le seguían sus discípulos. 2  Y cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que le oían decían admirados: -¿De dónde sabe éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que se le ha dado y estos milagros que se hacen por sus manos? 3  ¿No es éste el artesano, el hijo de María, y hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. 4  Y les decía Jesús: -No hay profeta que no sea menospreciado en su tierra, entre sus parientes y en su casa. 5  Y no podía hacer allí ningún milagro; solamente sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. 6  Y se asombraba por su incredulidad.

Rechazo de Jesús por su propio pueblo (6,1-6a).

Esta sección del Evangelio de Marcos termina con un relato sobre el rechazo de que fue objeto Jesús por parte de sus propios pai­sanos. Resume alguno de los temas desarrolla­dos hasta ahora; el discipulado y la fe, Jesús como maestro y hacedor de milagros, y la in­comprensión y el rechazo.

 • 1. a) salió de allí: Los acontecimientos anteriores (5,21-43) han teni­do lugar cerca de la ribera occidental del mar de Galilea (5,21). Ahora Jesús se mueve tierra adentro, hacia Nazaret. b) a su pueblo: El térmi­no griego patris puede tener el sentido más amplio de «patria». Lo que en este texto se nos dice es que sus paisanos lo rechazaron, mientras que había gente de Cafarnaún y de otros lugares que lo habían aceptado hasta el punto de se­guirlo en su regreso a Nazaret.
 • 2. a) se puso a en­señar en la sinagoga: La descripción que se ha­ce de Jesús como maestro y sanador nos recuerda lo dicho en 1,21-28. La reacción ini­cial a su sabiduría y obras poderosas es el asombro. La pregunta sobre el origen de am­bos, b) «¿De dónde le viene a éste todo esto?», tiene un carácter irónico: Mientras que sus paisanos buscan la respuesta en la filiación de su maestro, resulta que el origen de sus pode­res se encuentra en Dios. c) ¿Y qué sabiduría es la que se le ha dado y estos milagros que se hacen por sus manos?: Los nazaretanos oyeron hablar de los milagros de Cristo, y reconocen que los realiza, pero como un simple instrumento o intermediario: se hacen por sus manos. Lo mismo ocurre con su predicación: la sabiduría que tiene “le ha sido dada”. Es lo mismo que se dice de Moisés (2Cr 35,6). Probablemente desconfían del valor de sus obras, mientras no sean reconocidas por tales en Jerusalén por los doctores (Jn 7,3-5).
 • 3. a) ¿no es éste el car­pintero, el hijo de María, el hermano de Santia­go, de José, de Judas y de Simón?: La ironía se agrava con los comentarios más duros y nega­tivos que aparecen en este versículo. La des­cripción de Jesús como el «hijo de María» po­dría ser un insulto, puesto que a los judíos se les conocía tradicionalmente por el nombre del padre, en nuestro caso, «hijo de José». Las explicaciones que se han dado a la expresión «hijo de María», argumentando que José ya habría muerto o que se trataría de una alusión a la concepción virginal de Jesús, son impro­bables. Sobre el significado de «hermanos» y «hermanas» recordamos que con esa expresión se hace referencia a parientes” en grado diverso; cf. comentario a Mc 15,40. b) y se escandalizaban por su causa: El significado básico de skandalon es «piedra de tropiezo». La posible reacción positiva o quizá neutral hacia jesús se manifiesta ya aquí negativa.
 • 4. un profeta sólo es despreciado en su tierra…: Este proverbio sir­vió como una interpretación pertinente del re­chazo que sufrió Jesús en el pueblo de Naza­ret.
 • 5. y no pudo hacer allí ningún milagro: fuerte esta primera observación de Marcos. La segunda oración («tan sólo…») modifica y suaviza la primera. A Marcos le interesaba más el pro­blema de la falta de fe de la gente que lo que el Jesús terreno pudo hacer o los aspectos psico­lógicos de la curación mediante la fe.
 • 6. Y se asombraba por su incredulidad: La parte anterior del evangelio terminaba con la siniestra noti­cia de la oposición de fariseos y herodianos a Jesús (3,6). Este “asombro” es verdadero pero también es un modo de acusar su actitud ante ellos.
Algunas consideraciones finales

El pasaje de la estancia de Jesús en Nazaret culmina una sección en la que se pone en contraste la fe de Jairo y de la hemorroísa (5,21-43) con la falta de fe de sus discípulos (4,35-41) y de sus paisanos (6,1-6).

Con todo, estos versículos nos informan de lo que fue la vida de Jesús durante la mayor parte de su existencia terrena: la vida cotidiana de un artesano, con su familia, que comparte con sus conciudadanos las condiciones ordinarias de la vida: «Vuestra vocación humana es parte, y parte importante, de vuestra vocación divina. Esta es la razón por la cual os tenéis que santificar, contribuyendo al mismo tiempo a la santificación de los demás, de vuestros iguales, precisamente santificando vuestro trabajo y vuestro ambiente: esa profesión u oficio que llena vuestros días, que da fisonomía peculiar a vuestra personalidad humana, que es vuestra manera de estar en el mundo» (S. Josemaría Escrivá, Hom. 1. 46).

Anuncios

Un comentario en “Marcos 6, 1-6a: Rechazo de Jesús por su propio pueblo”

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s